Gegevensbescherming

Privacybeleid Mobiele App

1. inleiding

Hierna informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van onze mobiele app VYTAL (hierna alleen "App").

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die in verband kunnen worden gebracht met een specifieke natuurlijke persoon, bijvoorbeeld zijn naam of IP-adres.

1.1 Contactgegevens

De verantwoordelijke partij volgens art. 4 (7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU is VYTAL Global GmbH, c/o The Ship, VitalisstraƟe 67, 50827 Keulen, Duitsland, e-mail: hallo@vytal.org. We worden juridisch vertegenwoordigd door Dr Tim Breker, Dr Fabian Barthel en Dr Josephine Kreische.

Onze functionaris voor gegevensbescherming is heyData GmbH, Gormannstr. 14, 10119 Berlijn, www.heydata.eu, e-mail: info@heydata.de.

1.2 Reikwijdte van de gegevensverwerking, verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslag

De omvang van de gegevensverwerking, de verwerkingsdoeleinden en de rechtsgrondslagen worden hieronder in detail toegelicht. Het volgende kan worden beschouwd als de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking:

1.3 Gegevensverwerking buiten de EER

Voor zover wij gegevens doorgeven aan dienstverleners of andere derden buiten de EER, wordt de beveiliging van de gegevens tijdens de doorgifte gegarandeerd, voor zover (bijv. voor Canada en Israƫl) beschikbaar, door adequaatheidsbesluiten van de EU-Commissie (art. 45 Ab. 3 DSGVO).

Als er geen adequaatheidsbesluit bestaat (bv. voor de VS), is de rechtsgrondslag voor de gegevensoverdracht gewoonlijk de standaard contractuele clausules, tenzij wij anders aangeven. Dit zijn een aantal door de EU-Commissie vastgestelde regels die deel uitmaken van het contract met de betrokken derde partij. Volgens art. 46 lid 2 letter b DSGVO garanderen zij de veiligheid van de gegevensoverdracht. Veel aanbieders hebben contractuele garanties gegeven die de gegevens verder beschermen dan de standaard contractbepalingen. Dit zijn bijvoorbeeld garanties betreffende de encryptie van de gegevens of betreffende een verplichting van de derde partij om de betrokkenen te informeren indien wetshandhavingsinstanties toegang willen tot de gegevens.

De doorgifte van gegevens aan derden in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanniƫ en Noord-Ierland is momenteel gebaseerd op de overgangsregeling in de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

1.4 Opslagperiode

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Als de gegevens niet worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere, wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt, d.w.z. dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die wij om commerciƫle of fiscale redenen moeten bewaren.

1.5 Rechten van de betrokkenen

De betrokkenen hebben de volgende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens:

Betrokkenen hebben ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van hun persoonsgegevens.

1.6 Verplichting om gegevens te verstrekken

In het kader van een zakelijke of andere relatie hoeven klanten, belanghebbenden of derden ons alleen de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor de totstandkoming, uitvoering en beƫindiging van de zakelijke of andere relatie of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens zullen wij meestal moeten weigeren een overeenkomst te sluiten of een dienst te verlenen of zullen wij een bestaande overeenkomst of andere relatie niet meer kunnen uitvoeren.

Verplichte informatie is als zodanig gemarkeerd.

1.7 Geen automatische besluitvorming in individuele gevallen

Voor de totstandkoming en uitvoering van een zakelijke relatie of andere relatie maken wij over het algemeen geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming op grond van artikel 22 DSGVO. Indien wij deze procedures in individuele gevallen toepassen, zullen wij daarover afzonderlijke informatie verstrekken, voor zover dit wettelijk vereist is.

1.8 Contact opnemen

Bij contact met ons, bijvoorbeeld per e-mail of telefoon, worden de aan ons verstrekte gegevens (bijvoorbeeld namen en e-mailadressen) door ons opgeslagen om vragen te kunnen beantwoorden. De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons legitieme belang (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO) bij het beantwoorden van aan ons gerichte vragen. Wij verwijderen de gegevens die in dit kader ontstaan nadat de opslag niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten bestaan.

2. gegevensverwerking in de app

2.1 De app downloaden

Onze app kan worden gedownload in de App Store van Apple en de Play Store van Google (hierna "Stores" genoemd). Wanneer gebruikers de app downloaden, wordt de vereiste informatie doorgegeven aan de Stores, met name de gebruikersnaam, het e-mailadres en het klantnummer van de rekening, het tijdstip van downloaden, de betalingsinformatie en het identificatienummer van het individuele apparaat. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverzameling en zijn er niet verantwoordelijk voor. Wij verwerken de gegevens alleen voor zover dat nodig is voor het downloaden van de mobiele app naar het mobiele apparaat van de gebruiker.

Gebruikers kunnen de mobiele app ook rechtstreeks op hun mobiele apparaat downloaden via onze website. Bij het downloaden worden verdere gebruikersgegevens verwerkt via de website, waarover wij informeren in het privacybeleid van onze website.

2.2 Hosting

Onze app wordt gehost door een externe provider in de EU. De aanbieder verwerkt de persoonsgegevens die via de app worden doorgegeven, bijv. inhoud, gebruik, meta/communicatiegegevens of contactgegevens. Het is ons gerechtvaardigd belang om een website aan te bieden, zodat de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO is.

2.3 Informatief gebruik van de app

Wanneer gebruikers onze app gebruiken, verzamelen wij de gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om gebruikers de functies van onze app aan te bieden en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. Dit is ons gerechtvaardigd belang, zodat de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO is.

De in dit verband verwerkte gegevens zijn:

2.4 Toegang tot functies of gegevens

De app vraagt de gebruiker toegang tot functies van het eindapparaat of tot gegevens van het eindapparaat om functies van de app te kunnen uitvoeren. Door toegang te verlenen stemt de gebruiker in met de bijbehorende gegevensverwerking, zodat de rechtsgrondslag art. 6, lid 1, zin 1, letter a DSGVO is. Gebruikers kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door de toegang in de instellingen van het eindapparaat te beƫindigen. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping.

De functies of gegevens die in dit verband worden verwerkt zijn de camera en de locatie van de gebruiker.

2.5 Gegevensverwerking voor het vervullen van functies

Tegelijkertijd verwerken wij de door de gebruiker in de app ingevoerde gegevens en de locatiegegevens om de gebruiker functies van de app aan te bieden. In dit verband is de rechtsgrondslag voor de verwerking de met de gebruiker gesloten gebruiksovereenkomst voor de app. Als de toegang tot de locatie wordt ingetrokken (zie 2.4), verwerken wij deze niet.

2.6 Klantrekening

Gebruikers kunnen in de app een gebruikersaccount openen. Wij verwerken de in deze context gevraagde gegevens om de respectieve gebruikersovereenkomst die voor het account is gesloten, te vervullen, zodat de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO is. Wij verwijderen de gegevens wanneer gebruikers hun gebruikersaccount verwijderen. Gebruikers kunnen hun gebruikersaccount laten verwijderen door een contactverzoek per e-mail in te dienen.

2.7 Eenmalige aanmelding

Gebruikers kunnen op onze app inloggen via een of meer eenmalige aanmeldingsprocedures. Daarbij maken zij gebruik van de aanmeldingsgegevens die reeds voor een aanbieder zijn aangemaakt. Voorwaarde is dat de gebruiker reeds bij de betrokken aanbieder is geregistreerd. Wanneer een gebruiker inlogt via de eenmalige aanmeldingsprocedure, ontvangen wij informatie van de provider dat de gebruiker is aangemeld bij de provider en ontvangt de provider informatie dat de gebruiker de eenmalige aanmeldingsprocedure gebruikt op onze website. Afhankelijk van de instellingen van de gebruiker in zijn account op de site van de provider, kan de provider ons aanvullende informatie verstrekken. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de gebruikersovereenkomst tussen de gebruiker en de aanbieder.

zijn de aanbieder(s) van de aangeboden procedure(s):

De gegevens die wij van Facebook ontvangen, worden door Facebook aan de gebruikers meegedeeld als onderdeel van het registratieproces. Meestal zijn dat naam, e-mailadres en Facebook-ID. Informatie over Facebook en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, alsmede nadere informatie over de wijze waarop Facebook persoonsgegevens verwerkt, met inbegrip van de rechtsgrondslag en de mogelijkheden om als betrokkene jegens Facebook rechten uit te oefenen, zijn te vinden op https://www.facebook.com/about/privacy. Wij zijn samen met Facebook verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die via Facebook plaatsvindt in het kader van het gebruik van de procedure en hebben met Facebook een gezamenlijke verantwoordelijkheidsovereenkomst (art. 26 DSGVO) gesloten. Daar hebben wij de respectieve verantwoordelijkheden vastgesteld voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de GDPR met betrekking tot gezamenlijke verwerking. Wij zijn verplicht de bovenstaande informatie te verstrekken en Facebook heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de verdere rechten van de betrokkene overeenkomstig art. 15-20 van de GDPR.

2.8 Betalingsdienstaanbieder

Voor de verwerking van betalingen maken wij gebruik van betalingsverwerkers die zelf verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking in de zin van art. 4 nr. 7 DSGVO. Voor zover zij door ons in het bestelproces ingevoerde gegevens en betalingsgegevens ontvangen, vervullen wij daarmee de met onze klanten gesloten overeenkomst (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO).

Deze betalingsdienstaanbieders zijn:

2.10. Hulpmiddelen van derden

2.10.1 Segment

Wij gebruiken Segment van de provider Segment.io, Inc., 100 California Street Suite 700 San Francisco, CA 94111, USA, voor analyse. De provider verwerkt meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS. Klanten en gebruikers worden door de verwerking getroffen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. De verwerking is gebaseerd op toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via de contactgegevens in ons privacybeleid. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte naar een land buiten de EER zijn contractuele standaardclausules. De beveiliging van de gegevens die aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) worden doorgegeven, wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld overeenkomstig de herzieningsprocedure van artikel 93, lid 2, van de GDPR (artikel 46, lid 2, onder c), van de GDPR), die wij met de aanbieder zijn overeengekomen.

Wij verwijderen de gegevens wanneer het doel voor het verzamelen ervan niet langer van toepassing is. Meer informatie is beschikbaar in het privacybeleid van de provider op https://segment.com/legal/privacy/.

2.10.2 Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics van de provider Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, voor analyse. De provider verwerkt meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS. Gebruikers en klanten worden door de verwerking getroffen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. De verwerking is gebaseerd op toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via de contactgegevens in ons privacybeleid. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte naar een land buiten de EER zijn contractuele standaardclausules. De beveiliging van de gegevens die aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) worden doorgegeven, wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld overeenkomstig de herzieningsprocedure van artikel 93, lid 2, van de GDPR (artikel 46, lid 2, onder c), van de GDPR), die wij met de aanbieder zijn overeengekomen.

Wij verwijderen de gegevens wanneer het doel voor het verzamelen ervan niet langer van toepassing is. Meer informatie is beschikbaar in het privacybeleid van de provider op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

3. wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid in de toekomst te wijzigen. Een actuele versie is altijd hier beschikbaar.

4. vragen en opmerkingen

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens.

ā€

ā€

Privacybeleid website

1. inleiding

Hieronder geven wij informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die in verband kunnen worden gebracht met een specifieke natuurlijke persoon, bijvoorbeeld zijn naam of IP-adres.

1.1 Contactgegevens

De verantwoordelijke partij volgens art. 4 (7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU is VYTAL Global GmbH, Maarweg 251b, 50825 Keulen, Duitsland, e-mail: hallo@vytal.org. We worden juridisch vertegenwoordigd door Dr Tim Breker, Dr Fabian Barthel en Dr Josephine Kreische.

Onze functionaris voor gegevensbescherming is Martin Bastius, heyData GmbH, Gormannstr. 14, 10119 Berlijn, www.heydata.eu, e-mail: info@heydata.de.

1.2 Reikwijdte van de gegevensverwerking, verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslag

De omvang van de gegevensverwerking, de verwerkingsdoeleinden en de rechtsgrondslagen worden hieronder in detail toegelicht. Het volgende kan worden beschouwd als de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking:

1.3 Gegevensverwerking buiten de EER

Voor zover wij gegevens doorgeven aan dienstverleners of andere derden buiten de EER, wordt de beveiliging van de gegevens tijdens de doorgifte gegarandeerd, voor zover (bijv. voor Canada en Israƫl) beschikbaar, door adequaatheidsbesluiten van de EU-Commissie (art. 45 Ab. 3 DSGVO).

Als er geen adequaatheidsbesluit bestaat (bv. voor de VS), is de rechtsgrondslag voor de gegevensoverdracht gewoonlijk de standaard contractuele clausules, tenzij wij anders aangeven. Dit zijn een aantal door de EU-Commissie vastgestelde regels die deel uitmaken van het contract met de betrokken derde partij. Volgens art. 46 lid 2 letter b DSGVO garanderen zij de veiligheid van de gegevensoverdracht. Veel aanbieders hebben contractuele garanties gegeven die de gegevens verder beschermen dan de standaard contractbepalingen. Dit zijn bijvoorbeeld garanties betreffende de encryptie van de gegevens of betreffende een verplichting van de derde partij om de betrokkenen te informeren indien wetshandhavingsinstanties toegang willen tot de gegevens.

De doorgifte van gegevens aan derden in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanniƫ en Noord-Ierland is momenteel gebaseerd op de overgangsregeling in de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

1.4 Opslagperiode

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Als de gegevens niet worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere, wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt, d.w.z. dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die wij om commerciƫle of fiscale redenen moeten bewaren.

1.5 Rechten van de betrokkenen

De betrokkenen hebben de volgende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens:

Betrokkenen hebben ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van hun persoonsgegevens.

1.6 Verplichting om gegevens te verstrekken

In het kader van een zakelijke of andere relatie hoeven klanten, belanghebbenden of derden ons alleen de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor de totstandkoming, uitvoering en beƫindiging van de zakelijke of andere relatie of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens zullen wij meestal moeten weigeren een overeenkomst te sluiten of een dienst te verlenen of zullen wij een bestaande overeenkomst of andere relatie niet meer kunnen uitvoeren.

Verplichte informatie is als zodanig gemarkeerd.

1.7 Geen automatische besluitvorming in individuele gevallen

Voor de totstandkoming en uitvoering van een zakelijke relatie of andere relatie maken wij over het algemeen geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming op grond van artikel 22 DSGVO. Indien wij deze procedures in individuele gevallen toepassen, zullen wij u hierover apart informeren indien dit wettelijk verplicht is.

1.8 Contact opnemen

Bij contact met ons, bijvoorbeeld per e-mail of telefoon, worden de aan ons verstrekte gegevens (bijvoorbeeld namen en e-mailadressen) door ons opgeslagen om vragen te kunnen beantwoorden. De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons legitieme belang (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO) bij het beantwoorden van aan ons gerichte vragen. Wij verwijderen de gegevens die in dit kader ontstaan nadat de opslag niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten bestaan.

1.9 Klantonderzoeken

Van tijd tot tijd houden wij klantenenquĆŖtes om onze klanten en hun wensen beter te leren kennen. Daarbij verzamelen wij telkens de gevraagde gegevens. Het is ons legitieme belang om onze klanten en hun wensen beter te leren kennen, zodat de rechtsgrondslag voor de bijbehorende gegevensverwerking art. 6 lid 1 p. 1 lit f DSGVO is. Wij verwijderen de gegevens wanneer de resultaten van de enquĆŖtes zijn geĆ«valueerd.

2. nieuwsbrief

Wij behouden ons het recht voor om klanten die reeds diensten van ons hebben gebruikt of goederen hebben gekocht, van tijd tot tijd via e-mail of andere elektronische middelen over onze aanbiedingen te informeren, indien zij daartegen geen bezwaar hebben gemaakt. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang ligt in directe reclame (overweging 47 DSGVO). Klanten kunnen te allen tijde zonder extra kosten bezwaar maken tegen het gebruik van hun e-mailadres voor reclamedoeleinden, bijvoorbeeld via de link aan het einde van elke e-mail of door een e-mail te sturen naar ons hierboven genoemde e-mailadres.

GeĆÆnteresseerden hebben de mogelijkheid zich te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Wij verwerken de tijdens de registratie verstrekte gegevens uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief. De registratie vindt plaats door het desbetreffende veld op onze website te selecteren, door het desbetreffende veld in een papieren document aan te kruisen of door een andere duidelijke handeling, waarbij de belanghebbenden verklaren dat zij instemmen met de verwerking van hun gegevens, zodat de rechtsgrondslag art. 6 lid p. 1 lit. a DSGVO is. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken, bijvoorbeeld door op de desbetreffende link in de nieuwsbrief te klikken of door een briefje te sturen naar ons hierboven vermelde e-mailadres. De verwerking van de gegevens tot herroeping blijft ook in geval van herroeping rechtmatig.

Op basis van de toestemming van de ontvangers (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO) meten wij ook het openingspercentage en het doorklikpercentage van onze nieuwsbrieven om te begrijpen welke inhoud relevant is voor onze ontvangers.

We sturen nieuwsbrieven met

De aanbieders verwerken inhoud, gebruik, meta/communicatiegegevens en contactgegevens in de VS.

3. gegevensverwerking op onze website

3.1 Informatief gebruik van de website

Tijdens het informatieve gebruik van de website, d.w.z. wanneer de bezoeker van de site niet afzonderlijk informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij de persoonsgegevens die de browser aan onze server doorgeeft om de stabiliteit en de veiligheid van onze website te waarborgen. Dit is ons gerechtvaardigd belang, zodat de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO is.

Deze gegevens zijn:

Deze gegevens worden ook opgeslagen in logbestanden. Ze worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn, uiterlijk na 14 dagen.

3.2 Webhosting en terbeschikkingstelling van de website

Onze website wordt gehost door Webflow, Inc. 208 Utah, Suite 210, San Francisco, CA 94103, USA (privacybeleid: https://webflow.com/legal/eu-privacy-policy). Daarbij verwerkt de aanbieder de via de website doorgegeven persoonsgegevens, bijvoorbeeld over inhoud, gebruik, meta/communicatiegegevens of contactgegevens, in de VS. Het is ons gerechtvaardigd belang om een website aan te bieden, zodat de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO is. De rechtsgrondslag voor de doorgifte naar een land buiten de EER wordt gevormd door contractuele standaardbepalingen. De beveiliging van de aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) overgedragen gegevens wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld overeenkomstig de toetsingsprocedure van art. 93, lid 2, DSGVO (art. 46, lid 2, onder c, DSGVO), die wij met de aanbieder zijn overeengekomen.

3.3 Contactformulier

Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, slaan wij de daar gevraagde gegevens en de inhoud van het bericht op.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons legitieme belang bij het beantwoorden van aan ons gerichte vragen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is derhalve art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet langer vereist is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten bestaan.

3.4 Vacatures

Wij publiceren vacatures in ons bedrijf op onze website, op pagina's die aan de website gekoppeld zijn of op websites van derden.

De verwerking van de in het kader van de sollicitatie verstrekte gegevens vindt plaats ten behoeve van de uitvoering van de sollicitatieprocedure. Voor zover dit noodzakelijk is voor onze beslissing om een arbeidsverhouding tot stand te brengen, is de rechtsgrondslag art. 88 (1) DSGVO juncto art. 26 (1) BDSG. Wij hebben de gegevens die nodig zijn om de sollicitatieprocedure uit te voeren dienovereenkomstig gemarkeerd of verwijzen ernaar. Als aanvragers deze gegevens niet verstrekken, kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen.

Verdere gegevens zijn vrijwillig en niet vereist voor een aanvraag. Indien aanvragers nadere informatie verstrekken, is dit gebaseerd op hun toestemming (art. 6, lid 1, p. 1, letter a DSGVO).

Wij verzoeken sollicitanten in hun cv en sollicitatiebrief geen informatie te verstrekken over politieke opvattingen, religieuze overtuigingen en soortgelijke gevoelige gegevens. Ze zijn niet vereist voor een aanvraag. Indien sollicitanten desondanks dergelijke informatie verstrekken, kunnen wij niet voorkomen dat deze wordt verwerkt in het kader van de verwerking van het cv of de sollicitatiebrief. Hun verwerking is dan ook gebaseerd op de toestemming van de aanvragers (art. 9 lid 2 lit. a DSGVO).

Ten slotte verwerken wij de gegevens van de sollicitanten voor verdere sollicitatieprocedures als zij ons daarvoor toestemming hebben gegeven. In dit geval is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO.

Wij geven de gegevens van de sollicitanten door aan de verantwoordelijke medewerkers van de HR-afdeling, aan onze orderverwerkers op het gebied van werving en aan de medewerkers die anderszins bij de sollicitatieprocedure betrokken zijn.

Indien wij na de sollicitatieprocedure een arbeidsverhouding met de sollicitant aangaan, verwijderen wij de gegevens pas nadat de arbeidsverhouding is beƫindigd. Anders verwijderen wij de gegevens uiterlijk zes maanden na de afwijzing van een sollicitant.

Indien sollicitanten ons toestemming hebben gegeven om hun gegevens ook voor verdere sollicitatieprocedures te gebruiken, zullen wij hun gegevens pas Ć©Ć©n jaar na ontvangst van de sollicitatie verwijderen.

3.5 Betalingsdienstaanbieder

Voor de verwerking van betalingen maken wij gebruik van betalingsverwerkers die zelf verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking in de zin van art. 4 nr. 7 DSGVO. Voor zover zij door ons in het bestelproces ingevoerde gegevens en betalingsgegevens ontvangen, vervullen wij daarmee de met onze klanten gesloten overeenkomst (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO).

De betalingsdienstaanbieders zijn

3.6 Hulpmiddelen van derden

3.6.1 YouTube-video's

Wij gebruiken YouTube-video's op onze website. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De provider verwerkt meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) en gebruiksgegevens (bijv. bezochte webpagina's, belangstelling voor inhoud, toegangstijden) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. De verwerking is gebaseerd op toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via de contactgegevens in ons privacybeleid. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte naar een land buiten de EER is toestemming. Meer informatie is beschikbaar in het privacybeleid van de provider op https://policies.google.com/privacy.

3.6.2 Facebook aangepaste doelgroepen

Wij gebruiken Facebook Custom Audiences voor advertenties. De provider is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. De verwerking is gebaseerd op toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via de contactgegevens in ons privacybeleid. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte naar een land buiten de EER zijn contractuele standaardclausules. De beveiliging van de gegevens die aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) worden doorgegeven, wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld overeenkomstig de herzieningsprocedure van artikel 93, lid 2, van de GDPR (artikel 46, lid 2, onder c), van de GDPR), die wij met de aanbieder zijn overeengekomen.

Wij verwijderen de gegevens wanneer het doel voor het verzamelen ervan niet langer van toepassing is. Meer informatie is beschikbaar in het privacybeleid van de provider op https://www.facebook.com/policy.php.

3.6.3 Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics voor analyses. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, D04e5w5, Ierland. De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden) en meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. De verwerking is gebaseerd op toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via de contactgegevens in ons privacybeleid. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte naar een land buiten de EER zijn contractuele standaardclausules. De beveiliging van de gegevens die aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) worden doorgegeven, wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld overeenkomstig de herzieningsprocedure van artikel 93, lid 2, van de GDPR (artikel 46, lid 2, onder c), van de GDPR), die wij met de aanbieder zijn overeengekomen.

De gegevens worden gewist wanneer het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is en er geen verplichting bestaat om ze te bewaren. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de provider op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

3.6.4 HubSpot

Wij gebruiken HubSpot om klantrelaties te beheren. De provider is HubSpot, Inc, 25 1st Street Cambridge, MA 0214, USA. De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden) en meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. De verwerking is gebaseerd op toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via de contactgegevens in ons privacybeleid. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte naar een land buiten de EER zijn contractuele standaardclausules. De beveiliging van de gegevens die aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) worden doorgegeven, wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld overeenkomstig de herzieningsprocedure van artikel 93, lid 2, van de GDPR (artikel 46, lid 2, onder c), van de GDPR), die wij met de aanbieder zijn overeengekomen.

De gegevens worden gewist wanneer het doel van het verzamelen ervan niet langer van toepassing is en er geen andersluidende bewaarplicht bestaat. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de provider op https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

3.6.5 Google Maps

Wij gebruiken Google Maps voor kaarten op onze website. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, D04e5w5, Ierland. De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden) en meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. De verwerking is gebaseerd op toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via de contactgegevens in ons privacybeleid. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping.

De rechtsgrondslag voor doorgifte naar een land buiten de EER is toestemming. Wij verwijderen de gegevens wanneer het doel voor het verzamelen ervan niet langer van toepassing is. Meer informatie is beschikbaar in het privacybeleid van de provider op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

3.6.6 Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager voor analyse en reclame. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. De verwerking is gebaseerd op toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via de contactgegevens in ons privacybeleid. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte naar een land buiten de EER zijn contractuele standaardclausules. De beveiliging van de gegevens die aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) worden doorgegeven, wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld overeenkomstig de herzieningsprocedure van artikel 93, lid 2, van de GDPR (artikel 46, lid 2, onder c), van de GDPR), die wij met de aanbieder zijn overeengekomen.

Wij verwijderen de gegevens wanneer het doel voor het verzamelen ervan niet langer van toepassing is. Meer informatie is beschikbaar in het privacybeleid van de provider op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

3.6.7 Facebook-pixel

Wij gebruiken Facebook Pixel voor analyse. De provider is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. De verwerking is gebaseerd op toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via de contactgegevens in ons privacybeleid. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte naar een land buiten de EER zijn contractuele standaardclausules. De beveiliging van de gegevens die aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) worden doorgegeven, wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld overeenkomstig de herzieningsprocedure van artikel 93, lid 2, van de GDPR (artikel 46, lid 2, onder c), van de GDPR), die wij met de aanbieder zijn overeengekomen.

De gegevens worden gewist wanneer het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is en er geen verplichting bestaat om ze te bewaren. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de provider op https://www.facebook.com/policy.php.

4. gegevensverwerking op socialemediaplatforms

Wij zijn vertegenwoordigd in sociale media netwerken om ons bedrijf en onze diensten daar te presenteren. De exploitanten van deze netwerken verwerken de gegevens van hun gebruikers regelmatig voor reclamedoeleinden. Zij maken onder meer op basis van hun onlinegedrag gebruikersprofielen aan, die bijvoorbeeld worden gebruikt om op de pagina's van de netwerken en elders op het internet reclame te tonen die aansluit bij de interesses van de gebruikers. Daartoe slaan de beheerders van de netwerken informatie over het gedrag van de gebruiker op in cookies op de computers van de gebruikers. Voorts kan niet worden uitgesloten dat de exploitanten deze informatie samenvoegen met andere gegevens. Meer informatie en instructies over hoe bezwaar te maken tegen de verwerking door de beheerders van de site kunnen worden verkregen in de verklaringen inzake gegevensbescherming van de respectieve beheerders die hieronder worden genoemd. Het is ook mogelijk dat de exploitanten of hun servers zich in niet-EU-landen bevinden en daar gegevens verwerken. Dit kan risico's opleveren voor de gebruikers, bijvoorbeeld omdat het moeilijker is hun rechten af te dwingen of omdat overheidsinstanties toegang hebben tot de gegevens.

Wanneer gebruikers van de netwerken contact met ons opnemen via onze profielen, verwerken wij de aan ons verstrekte gegevens om de vragen te beantwoorden. Dit is ons gerechtvaardigd belang, zodat de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO is.

4.1 Facebook

We onderhouden een profiel op Facebook. De exploitant is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Het privacybeleid is hier beschikbaar: https://www.facebook.com/policy.php. Een manier om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking is via instellingen voor advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van bezoekers van ons profiel op basis van een overeenkomst in de zin van art. 26 DSGVO met Facebook. Facebook legt precies uit welke gegevens worden verwerkt op https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Betrokkenen kunnen hun rechten zowel tegen ons als tegen Facebook uitoefenen. Volgens onze overeenkomst met Facebook zijn wij echter verplicht verzoeken door te sturen naar Facebook. Betrokkenen zullen daarom sneller antwoord krijgen als zij rechtstreeks contact opnemen met Facebook.

4.2 Instagram

We onderhouden een profiel op Instagram. De exploitant is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Het privacybeleid is hier beschikbaar: https://help.instagram.com/519522125107875.

4.3 YouTube

We onderhouden een profiel op YouTube. De exploitant is Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4. Ierland. Het privacybeleid is hier beschikbaar: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

4.4 Twitter

We onderhouden een profiel op Twitter. De exploitant is Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Het privacybeleid is hier beschikbaar: https://twitter.com/de/privacy. Een manier om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking is via de instellingen voor advertenties: https://twitter.com/personalization.

4.5 LinkedIn

Wij onderhouden een profiel op LinkedIn. De exploitant is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Het privacybeleid is hier beschikbaar: https://https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE. Een manier om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking is via de instellingen voor advertenties: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

5. wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid in de toekomst te wijzigen. Een actuele versie is altijd hier beschikbaar.

6. vragen en opmerkingen

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens.

ā€

Privacybeleid Mobiele App

1. inleiding

Hierna informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van onze mobiele app VYTAL (hierna alleen "App").

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die in verband kunnen worden gebracht met een specifieke natuurlijke persoon, bijvoorbeeld zijn naam of IP-adres.

1.1 Contactgegevens

De verantwoordelijke partij krachtens art. 4 (7) van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (GDPR) is VYTAL Global GmbH, c/o The Ship, VitalisstraƟe 67, 50827 Keulen, Duitsland, e-mail: hallo@vytal.org. Wij worden juridisch vertegenwoordigd door Dr. Tim Breker en Dr. Fabian Barthel.

Onze functionaris voor gegevensbescherming is heyData GmbH, Gormannstr. 14, 10119 Berlijn, www.heydata.eu, e-mail: info@heydata.de.

1.2 Reikwijdte van de gegevensverwerking, verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslag

De omvang van de gegevensverwerking, de verwerkingsdoeleinden en de rechtsgrondslagen worden hieronder in detail toegelicht. Het volgende kan worden beschouwd als de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking:

1.3 Gegevensverwerking buiten de EER

Voor zover wij gegevens doorgeven aan dienstverleners of andere derden buiten de EER, wordt de beveiliging van de gegevens tijdens de doorgifte gegarandeerd, voor zover (bijv. voor Canada en Israƫl) beschikbaar, door adequaatheidsbesluiten van de EU-Commissie (art. 45 Ab. 3 DSGVO).

Als er geen adequaatheidsbesluit bestaat (bv. voor de VS), is de rechtsgrondslag voor de gegevensoverdracht gewoonlijk de standaard contractuele clausules, tenzij wij anders aangeven. Dit zijn een aantal door de EU-Commissie vastgestelde regels die deel uitmaken van het contract met de betrokken derde partij. Volgens art. 46 lid 2 letter b DSGVO garanderen zij de veiligheid van de gegevensoverdracht. Veel aanbieders hebben contractuele garanties gegeven die de gegevens verder beschermen dan de standaard contractbepalingen. Dit zijn bijvoorbeeld garanties betreffende de encryptie van de gegevens of betreffende een verplichting van de derde partij om de betrokkenen te informeren indien wetshandhavingsinstanties toegang willen tot de gegevens.

De doorgifte van gegevens aan derden in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanniƫ en Noord-Ierland is momenteel gebaseerd op de overgangsregeling in de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

1.4 Opslagperiode

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Als de gegevens niet worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere, wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt, d.w.z. dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die wij om commerciƫle of fiscale redenen moeten bewaren.

1.5 Rechten van de betrokkenen

De betrokkenen hebben de volgende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens:

Betrokkenen hebben ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van hun persoonsgegevens.

1.6 Verplichting om gegevens te verstrekken

In het kader van een zakelijke of andere relatie hoeven klanten, belanghebbenden of derden ons alleen de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor de totstandkoming, uitvoering en beƫindiging van de zakelijke of andere relatie of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens zullen wij meestal moeten weigeren een overeenkomst te sluiten of een dienst te verlenen of zullen wij een bestaande overeenkomst of andere relatie niet meer kunnen uitvoeren.

Verplichte informatie is als zodanig gemarkeerd.

1.7 Geen automatische besluitvorming in individuele gevallen

Voor de totstandkoming en uitvoering van een zakelijke relatie of andere relatie maken wij over het algemeen geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming op grond van artikel 22 DSGVO. Indien wij deze procedures in individuele gevallen toepassen, zullen wij daarover afzonderlijke informatie verstrekken, voor zover dit wettelijk vereist is.

1.8 Contact opnemen

Bij contact met ons, bijvoorbeeld per e-mail of telefoon, worden de aan ons verstrekte gegevens (bijvoorbeeld namen en e-mailadressen) door ons opgeslagen om vragen te kunnen beantwoorden. De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons legitieme belang (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO) bij het beantwoorden van aan ons gerichte vragen. Wij verwijderen de gegevens die in dit kader ontstaan nadat de opslag niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten bestaan.

2. gegevensverwerking in de app

2.1 De app downloaden

Onze app kan worden gedownload in de App Store van Apple en de Play Store van Google (hierna "Stores" genoemd). Wanneer gebruikers de app downloaden, wordt de vereiste informatie doorgegeven aan de Stores, met name de gebruikersnaam, het e-mailadres en het klantnummer van de rekening, het tijdstip van downloaden, de betalingsinformatie en het identificatienummer van het individuele apparaat. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverzameling en zijn er niet verantwoordelijk voor. Wij verwerken de gegevens alleen voor zover dat nodig is voor het downloaden van de mobiele app naar het mobiele apparaat van de gebruiker.

Gebruikers kunnen de mobiele app ook rechtstreeks op hun mobiele apparaat downloaden via onze website. Bij het downloaden worden verdere gebruikersgegevens verwerkt via de website, waarover wij informeren in het privacybeleid van onze website.

2.2 Hosting

Onze app wordt gehost door een externe provider in de EU. De aanbieder verwerkt de persoonsgegevens die via de app worden doorgegeven, bijv. inhoud, gebruik, meta/communicatiegegevens of contactgegevens. Het is ons gerechtvaardigd belang om een website aan te bieden, zodat de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO is.

2.3 Informatief gebruik van de app

Wanneer gebruikers onze app gebruiken, verzamelen wij de gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om gebruikers de functies van onze app aan te bieden en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. Dit is ons gerechtvaardigd belang, zodat de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO is.

De in dit verband verwerkte gegevens zijn:

2.4 Toegang tot functies of gegevens

De app vraagt de gebruiker toegang tot functies van het eindapparaat of tot gegevens van het eindapparaat om functies van de app te kunnen uitvoeren. Door toegang te verlenen stemt de gebruiker in met de bijbehorende gegevensverwerking, zodat de rechtsgrondslag art. 6, lid 1, zin 1, letter a DSGVO is. Gebruikers kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door de toegang in de instellingen van het eindapparaat te beƫindigen. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping.

De functies of gegevens die in dit verband worden verwerkt zijn de camera en de locatie van de gebruiker.

2.5 Gegevensverwerking voor het vervullen van functies

Tegelijkertijd verwerken wij de door de gebruiker in de app ingevoerde gegevens en de locatiegegevens om de gebruiker functies van de app aan te bieden. In dit verband is de rechtsgrondslag voor de verwerking de met de gebruiker gesloten gebruiksovereenkomst voor de app. Als de toegang tot de locatie wordt ingetrokken (zie 2.4), verwerken wij deze niet.

2.6 Klantrekening

Gebruikers kunnen in de app een gebruikersaccount openen. Wij verwerken de in deze context gevraagde gegevens om de respectieve gebruikersovereenkomst die voor het account is gesloten, te vervullen, zodat de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO is. Wij verwijderen de gegevens wanneer gebruikers hun gebruikersaccount verwijderen. Gebruikers kunnen hun gebruikersaccount laten verwijderen door een contactverzoek per e-mail in te dienen.

2.7 Eenmalige aanmelding

Gebruikers kunnen op onze app inloggen via een of meer eenmalige aanmeldingsprocedures. Daarbij maken zij gebruik van de aanmeldingsgegevens die reeds voor een aanbieder zijn aangemaakt. Voorwaarde is dat de gebruiker reeds bij de betrokken aanbieder is geregistreerd. Wanneer een gebruiker inlogt via de eenmalige aanmeldingsprocedure, ontvangen wij informatie van de provider dat de gebruiker is aangemeld bij de provider en ontvangt de provider informatie dat de gebruiker de eenmalige aanmeldingsprocedure gebruikt op onze website. Afhankelijk van de instellingen van de gebruiker in zijn account op de site van de provider, kan de provider ons aanvullende informatie verstrekken. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de gebruikersovereenkomst tussen de gebruiker en de aanbieder.

zijn de aanbieder(s) van de aangeboden procedure(s):

De gegevens die wij van Facebook ontvangen, worden door Facebook aan de gebruikers meegedeeld als onderdeel van het registratieproces. Meestal zijn dat naam, e-mailadres en Facebook-ID. Informatie over Facebook en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, alsmede nadere informatie over de wijze waarop Facebook persoonsgegevens verwerkt, met inbegrip van de rechtsgrondslag en de mogelijkheden om als betrokkene jegens Facebook rechten uit te oefenen, zijn te vinden op https://www.facebook.com/about/privacy. Wij zijn samen met Facebook verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die via Facebook plaatsvindt in het kader van het gebruik van de procedure en hebben met Facebook een gezamenlijke verantwoordelijkheidsovereenkomst (art. 26 DSGVO) gesloten. Daar hebben wij de respectieve verantwoordelijkheden vastgesteld voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de GDPR met betrekking tot gezamenlijke verwerking. Wij zijn verplicht de bovenstaande informatie te verstrekken en Facebook heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de verdere rechten van de betrokkene overeenkomstig art. 15-20 van de GDPR.

2.8 Betalingsdienstaanbieder

Voor de verwerking van betalingen maken wij gebruik van betalingsverwerkers die zelf verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking in de zin van art. 4 nr. 7 DSGVO. Voor zover zij door ons in het bestelproces ingevoerde gegevens en betalingsgegevens ontvangen, vervullen wij daarmee de met onze klanten gesloten overeenkomst (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO).

Deze betalingsdienstaanbieders zijn:

2.10. Hulpmiddelen van derden

2.10.1 Segment

Wij gebruiken Segment van de provider Segment.io, Inc., 100 California Street Suite 700 San Francisco, CA 94111, USA, voor analyse. De provider verwerkt meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS. Klanten en gebruikers worden door de verwerking getroffen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. De verwerking is gebaseerd op toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via de contactgegevens in ons privacybeleid. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte naar een land buiten de EER zijn contractuele standaardclausules. De beveiliging van de gegevens die aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) worden doorgegeven, wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld overeenkomstig de herzieningsprocedure van artikel 93, lid 2, van de GDPR (artikel 46, lid 2, onder c), van de GDPR), die wij met de aanbieder zijn overeengekomen.

Wij verwijderen de gegevens wanneer het doel voor het verzamelen ervan niet langer van toepassing is. Meer informatie is beschikbaar in het privacybeleid van de provider op https://segment.com/legal/privacy/.

2.10.2 Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics van de provider Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, voor analyse. De provider verwerkt meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS. Gebruikers en klanten worden door de verwerking getroffen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. De verwerking is gebaseerd op toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via de contactgegevens in ons privacybeleid. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte naar een land buiten de EER zijn contractuele standaardclausules. De beveiliging van de gegevens die aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) worden doorgegeven, wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld overeenkomstig de herzieningsprocedure van artikel 93, lid 2, van de GDPR (artikel 46, lid 2, onder c), van de GDPR), die wij met de aanbieder zijn overeengekomen.

Wij verwijderen de gegevens wanneer het doel voor het verzamelen ervan niet langer van toepassing is. Meer informatie is beschikbaar in het privacybeleid van de provider op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

3. wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid in de toekomst te wijzigen. Een actuele versie is altijd hier beschikbaar.

4. vragen en opmerkingen

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens.

ā€

ā€

Privacybeleid website

1. inleiding

Hieronder geven wij informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die in verband kunnen worden gebracht met een specifieke natuurlijke persoon, bijvoorbeeld zijn naam of IP-adres.

1.1 Contactgegevens

De verantwoordelijke partij krachtens art. 4 (7) van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (GDPR) is VYTAL Global GmbH, Maarweg 251b, 50825 Keulen, Duitsland, e-mail: hallo@vytal.org. Wij worden juridisch vertegenwoordigd door Dr. Tim Breker en Dr. Fabian Barthel.

Onze functionaris voor gegevensbescherming is Martin Bastius, heyData GmbH, Gormannstr. 14, 10119 Berlijn, www.heydata.eu, e-mail: info@heydata.de.

1.2 Reikwijdte van de gegevensverwerking, verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslag

De omvang van de gegevensverwerking, de verwerkingsdoeleinden en de rechtsgrondslagen worden hieronder in detail toegelicht. Het volgende kan worden beschouwd als de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking:

1.3 Gegevensverwerking buiten de EER

Voor zover wij gegevens doorgeven aan dienstverleners of andere derden buiten de EER, wordt de beveiliging van de gegevens tijdens de doorgifte gegarandeerd, voor zover (bijv. voor Canada en Israƫl) beschikbaar, door adequaatheidsbesluiten van de EU-Commissie (art. 45 Ab. 3 DSGVO).

Als er geen adequaatheidsbesluit bestaat (bv. voor de VS), is de rechtsgrondslag voor de gegevensoverdracht gewoonlijk de standaard contractuele clausules, tenzij wij anders aangeven. Dit zijn een aantal door de EU-Commissie vastgestelde regels die deel uitmaken van het contract met de betrokken derde partij. Volgens art. 46 lid 2 letter b DSGVO garanderen zij de veiligheid van de gegevensoverdracht. Veel aanbieders hebben contractuele garanties gegeven die de gegevens verder beschermen dan de standaard contractbepalingen. Dit zijn bijvoorbeeld garanties betreffende de encryptie van de gegevens of betreffende een verplichting van de derde partij om de betrokkenen te informeren indien wetshandhavingsinstanties toegang willen tot de gegevens.

De doorgifte van gegevens aan derden in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanniƫ en Noord-Ierland is momenteel gebaseerd op de overgangsregeling in de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

1.4 Opslagperiode

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Als de gegevens niet worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere, wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt, d.w.z. dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die wij om commerciƫle of fiscale redenen moeten bewaren.

1.5 Rechten van de betrokkenen

De betrokkenen hebben de volgende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens:

Betrokkenen hebben ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van hun persoonsgegevens.

1.6 Verplichting om gegevens te verstrekken

In het kader van een zakelijke of andere relatie hoeven klanten, belanghebbenden of derden ons alleen de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor de totstandkoming, uitvoering en beƫindiging van de zakelijke of andere relatie of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens zullen wij meestal moeten weigeren een overeenkomst te sluiten of een dienst te verlenen of zullen wij een bestaande overeenkomst of andere relatie niet meer kunnen uitvoeren.

Verplichte informatie is als zodanig gemarkeerd.

1.7 Geen automatische besluitvorming in individuele gevallen

Voor de totstandkoming en uitvoering van een zakelijke relatie of andere relatie maken wij over het algemeen geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming op grond van artikel 22 DSGVO. Indien wij deze procedures in individuele gevallen toepassen, zullen wij u hierover apart informeren indien dit wettelijk verplicht is.

1.8 Contact opnemen

Bij contact met ons, bijvoorbeeld per e-mail of telefoon, worden de aan ons verstrekte gegevens (bijvoorbeeld namen en e-mailadressen) door ons opgeslagen om vragen te kunnen beantwoorden. De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons legitieme belang (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO) bij het beantwoorden van aan ons gerichte vragen. Wij verwijderen de gegevens die in dit kader ontstaan nadat de opslag niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten bestaan.

1.9 Klantonderzoeken

Van tijd tot tijd houden wij klantenenquĆŖtes om onze klanten en hun wensen beter te leren kennen. Daarbij verzamelen wij telkens de gevraagde gegevens. Het is ons legitieme belang om onze klanten en hun wensen beter te leren kennen, zodat de rechtsgrondslag voor de bijbehorende gegevensverwerking art. 6 lid 1 p. 1 lit f DSGVO is. Wij verwijderen de gegevens wanneer de resultaten van de enquĆŖtes zijn geĆ«valueerd.

2. nieuwsbrief

Wij behouden ons het recht voor om klanten die reeds diensten van ons hebben gebruikt of goederen hebben gekocht, van tijd tot tijd via e-mail of andere elektronische middelen over onze aanbiedingen te informeren, indien zij daartegen geen bezwaar hebben gemaakt. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang ligt in directe reclame (overweging 47 DSGVO). Klanten kunnen te allen tijde zonder extra kosten bezwaar maken tegen het gebruik van hun e-mailadres voor reclamedoeleinden, bijvoorbeeld via de link aan het einde van elke e-mail of door een e-mail te sturen naar ons hierboven genoemde e-mailadres.

GeĆÆnteresseerden hebben de mogelijkheid zich te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Wij verwerken de tijdens de registratie verstrekte gegevens uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief. De registratie vindt plaats door het desbetreffende veld op onze website te selecteren, door het desbetreffende veld in een papieren document aan te kruisen of door een andere duidelijke handeling, waarbij de belanghebbenden verklaren dat zij instemmen met de verwerking van hun gegevens, zodat de rechtsgrondslag art. 6 lid p. 1 lit. a DSGVO is. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken, bijvoorbeeld door op de desbetreffende link in de nieuwsbrief te klikken of door een briefje te sturen naar ons hierboven vermelde e-mailadres. De verwerking van de gegevens tot herroeping blijft ook in geval van herroeping rechtmatig.

Op basis van de toestemming van de ontvangers (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO) meten wij ook het openingspercentage en het doorklikpercentage van onze nieuwsbrieven om te begrijpen welke inhoud relevant is voor onze ontvangers.

We sturen nieuwsbrieven met

De aanbieders verwerken inhoud, gebruik, meta/communicatiegegevens en contactgegevens in de VS.

3. gegevensverwerking op onze website

3.1 Informatief gebruik van de website

Tijdens het informatieve gebruik van de website, d.w.z. wanneer de bezoeker van de site niet afzonderlijk informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij de persoonsgegevens die de browser aan onze server doorgeeft om de stabiliteit en de veiligheid van onze website te waarborgen. Dit is ons gerechtvaardigd belang, zodat de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO is.

Deze gegevens zijn:

Deze gegevens worden ook opgeslagen in logbestanden. Ze worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn, uiterlijk na 14 dagen.

3.2 Webhosting en terbeschikkingstelling van de website

Onze website wordt gehost door Webflow, Inc. 208 Utah, Suite 210, San Francisco, CA 94103, USA (privacybeleid: https://webflow.com/legal/eu-privacy-policy). Daarbij verwerkt de aanbieder de via de website doorgegeven persoonsgegevens, bijvoorbeeld over inhoud, gebruik, meta/communicatiegegevens of contactgegevens, in de VS. Het is ons gerechtvaardigd belang om een website aan te bieden, zodat de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO is. De rechtsgrondslag voor de doorgifte naar een land buiten de EER wordt gevormd door contractuele standaardbepalingen. De beveiliging van de aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) overgedragen gegevens wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld overeenkomstig de toetsingsprocedure van art. 93, lid 2, DSGVO (art. 46, lid 2, onder c, DSGVO), die wij met de aanbieder zijn overeengekomen.

3.3 Contactformulier

Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, slaan wij de daar gevraagde gegevens en de inhoud van het bericht op.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons legitieme belang bij het beantwoorden van aan ons gerichte vragen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is derhalve art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet langer vereist is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten bestaan.

3.4 Vacatures

Wij publiceren vacatures in ons bedrijf op onze website, op pagina's die aan de website gekoppeld zijn of op websites van derden.

De verwerking van de in het kader van de sollicitatie verstrekte gegevens vindt plaats ten behoeve van de uitvoering van de sollicitatieprocedure. Voor zover dit noodzakelijk is voor onze beslissing om een arbeidsverhouding tot stand te brengen, is de rechtsgrondslag art. 88 (1) DSGVO juncto art. 26 (1) BDSG. Wij hebben de gegevens die nodig zijn om de sollicitatieprocedure uit te voeren dienovereenkomstig gemarkeerd of verwijzen ernaar. Als aanvragers deze gegevens niet verstrekken, kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen.

Verdere gegevens zijn vrijwillig en niet vereist voor een aanvraag. Indien aanvragers nadere informatie verstrekken, is dit gebaseerd op hun toestemming (art. 6, lid 1, p. 1, letter a DSGVO).

Wij verzoeken sollicitanten in hun cv en sollicitatiebrief geen informatie te verstrekken over politieke opvattingen, religieuze overtuigingen en soortgelijke gevoelige gegevens. Ze zijn niet vereist voor een aanvraag. Indien sollicitanten desondanks dergelijke informatie verstrekken, kunnen wij niet voorkomen dat deze wordt verwerkt in het kader van de verwerking van het cv of de sollicitatiebrief. Hun verwerking is dan ook gebaseerd op de toestemming van de aanvragers (art. 9 lid 2 lit. a DSGVO).

Ten slotte verwerken wij de gegevens van de sollicitanten voor verdere sollicitatieprocedures als zij ons daarvoor toestemming hebben gegeven. In dit geval is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO.

Wij geven de gegevens van de sollicitanten door aan de verantwoordelijke medewerkers van de HR-afdeling, aan onze orderverwerkers op het gebied van werving en aan de medewerkers die anderszins bij de sollicitatieprocedure betrokken zijn.

Indien wij na de sollicitatieprocedure een arbeidsverhouding met de sollicitant aangaan, verwijderen wij de gegevens pas nadat de arbeidsverhouding is beƫindigd. Anders verwijderen wij de gegevens uiterlijk zes maanden na de afwijzing van een sollicitant.

Indien sollicitanten ons toestemming hebben gegeven om hun gegevens ook voor verdere sollicitatieprocedures te gebruiken, zullen wij hun gegevens pas Ć©Ć©n jaar na ontvangst van de sollicitatie verwijderen.

3.5 Betalingsdienstaanbieder

Voor de verwerking van betalingen maken wij gebruik van betalingsverwerkers die zelf verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking in de zin van art. 4 nr. 7 DSGVO. Voor zover zij door ons in het bestelproces ingevoerde gegevens en betalingsgegevens ontvangen, vervullen wij daarmee de met onze klanten gesloten overeenkomst (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO).

De betalingsdienstaanbieders zijn

3.6 Hulpmiddelen van derden

3.6.1 YouTube-video's

Wij gebruiken YouTube-video's op onze website. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De provider verwerkt meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) en gebruiksgegevens (bijv. bezochte webpagina's, belangstelling voor inhoud, toegangstijden) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. De verwerking is gebaseerd op toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via de contactgegevens in ons privacybeleid. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte naar een land buiten de EER is toestemming. Meer informatie is beschikbaar in het privacybeleid van de provider op https://policies.google.com/privacy.

3.6.2 Facebook aangepaste doelgroepen

Wij gebruiken Facebook Custom Audiences voor advertenties. De provider is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. De verwerking is gebaseerd op toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via de contactgegevens in ons privacybeleid. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte naar een land buiten de EER zijn contractuele standaardclausules. De beveiliging van de gegevens die aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) worden doorgegeven, wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld overeenkomstig de herzieningsprocedure van artikel 93, lid 2, van de GDPR (artikel 46, lid 2, onder c), van de GDPR), die wij met de aanbieder zijn overeengekomen.

Wij verwijderen de gegevens wanneer het doel voor het verzamelen ervan niet langer van toepassing is. Meer informatie is beschikbaar in het privacybeleid van de provider op https://www.facebook.com/policy.php.

3.6.3 Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics voor analyses. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, D04e5w5, Ierland. De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden) en meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. De verwerking is gebaseerd op toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via de contactgegevens in ons privacybeleid. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte naar een land buiten de EER zijn contractuele standaardclausules. De beveiliging van de gegevens die aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) worden doorgegeven, wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld overeenkomstig de herzieningsprocedure van artikel 93, lid 2, van de GDPR (artikel 46, lid 2, onder c), van de GDPR), die wij met de aanbieder zijn overeengekomen.

De gegevens worden gewist wanneer het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is en er geen verplichting bestaat om ze te bewaren. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de provider op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

3.6.4 HubSpot

Wij gebruiken HubSpot om klantrelaties te beheren. De provider is HubSpot, Inc, 25 1st Street Cambridge, MA 0214, USA. De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden) en meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. De verwerking is gebaseerd op toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via de contactgegevens in ons privacybeleid. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte naar een land buiten de EER zijn contractuele standaardclausules. De beveiliging van de gegevens die aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) worden doorgegeven, wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld overeenkomstig de herzieningsprocedure van artikel 93, lid 2, van de GDPR (artikel 46, lid 2, onder c), van de GDPR), die wij met de aanbieder zijn overeengekomen.

De gegevens worden gewist wanneer het doel van het verzamelen ervan niet langer van toepassing is en er geen andersluidende bewaarplicht bestaat. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de provider op https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

3.6.5 Google Maps

Wij gebruiken Google Maps voor kaarten op onze website. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, D04e5w5, Ierland. De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden) en meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. De verwerking is gebaseerd op toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via de contactgegevens in ons privacybeleid. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping.

De rechtsgrondslag voor doorgifte naar een land buiten de EER is toestemming. Wij verwijderen de gegevens wanneer het doel voor het verzamelen ervan niet langer van toepassing is. Meer informatie is beschikbaar in het privacybeleid van de provider op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

3.6.6 Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager voor analyse en reclame. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. De verwerking is gebaseerd op toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via de contactgegevens in ons privacybeleid. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte naar een land buiten de EER zijn contractuele standaardclausules. De beveiliging van de gegevens die aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) worden doorgegeven, wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld overeenkomstig de herzieningsprocedure van artikel 93, lid 2, van de GDPR (artikel 46, lid 2, onder c), van de GDPR), die wij met de aanbieder zijn overeengekomen.

Wij verwijderen de gegevens wanneer het doel voor het verzamelen ervan niet langer van toepassing is. Meer informatie is beschikbaar in het privacybeleid van de provider op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

3.6.7 Facebook-pixel

Wij gebruiken Facebook Pixel voor analyse. De provider is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. De verwerking is gebaseerd op toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via de contactgegevens in ons privacybeleid. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte naar een land buiten de EER zijn contractuele standaardclausules. De beveiliging van de gegevens die aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) worden doorgegeven, wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld overeenkomstig de herzieningsprocedure van artikel 93, lid 2, van de GDPR (artikel 46, lid 2, onder c), van de GDPR), die wij met de aanbieder zijn overeengekomen.

De gegevens worden gewist wanneer het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is en er geen verplichting bestaat om ze te bewaren. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de provider op https://www.facebook.com/policy.php.

4. gegevensverwerking op socialemediaplatforms

Wij zijn vertegenwoordigd in sociale media netwerken om ons bedrijf en onze diensten daar te presenteren. De exploitanten van deze netwerken verwerken de gegevens van hun gebruikers regelmatig voor reclamedoeleinden. Zij maken onder meer op basis van hun onlinegedrag gebruikersprofielen aan, die bijvoorbeeld worden gebruikt om op de pagina's van de netwerken en elders op het internet reclame te tonen die aansluit bij de interesses van de gebruikers. Daartoe slaan de beheerders van de netwerken informatie over het gedrag van de gebruiker op in cookies op de computers van de gebruikers. Voorts kan niet worden uitgesloten dat de exploitanten deze informatie samenvoegen met andere gegevens. Meer informatie en instructies over hoe bezwaar te maken tegen de verwerking door de beheerders van de site kunnen worden verkregen in de verklaringen inzake gegevensbescherming van de respectieve beheerders die hieronder worden genoemd. Het is ook mogelijk dat de exploitanten of hun servers zich in niet-EU-landen bevinden en daar gegevens verwerken. Dit kan risico's opleveren voor de gebruikers, bijvoorbeeld omdat het moeilijker is hun rechten af te dwingen of omdat overheidsinstanties toegang hebben tot de gegevens.

Wanneer gebruikers van de netwerken contact met ons opnemen via onze profielen, verwerken wij de aan ons verstrekte gegevens om de vragen te beantwoorden. Dit is ons gerechtvaardigd belang, zodat de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO is.

4.1 Facebook

We onderhouden een profiel op Facebook. De exploitant is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Het privacybeleid is hier beschikbaar: https://www.facebook.com/policy.php. Een manier om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking is via instellingen voor advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van bezoekers van ons profiel op basis van een overeenkomst in de zin van art. 26 DSGVO met Facebook. Facebook legt precies uit welke gegevens worden verwerkt op https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Betrokkenen kunnen hun rechten zowel tegen ons als tegen Facebook uitoefenen. Volgens onze overeenkomst met Facebook zijn wij echter verplicht verzoeken door te sturen naar Facebook. Betrokkenen zullen daarom sneller antwoord krijgen als zij rechtstreeks contact opnemen met Facebook.

4.2 Instagram

We onderhouden een profiel op Instagram. De exploitant is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Het privacybeleid is hier beschikbaar: https://help.instagram.com/519522125107875.

4.3 YouTube

We onderhouden een profiel op YouTube. De exploitant is Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4. Ierland. Het privacybeleid is hier beschikbaar: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

4.4 Twitter

We onderhouden een profiel op Twitter. De exploitant is Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Het privacybeleid is hier beschikbaar: https://twitter.com/de/privacy. Een manier om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking is via de instellingen voor advertenties: https://twitter.com/personalization.

4.5 LinkedIn

Wij onderhouden een profiel op LinkedIn. De exploitant is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Het privacybeleid is hier beschikbaar: https://https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE. Een manier om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking is via de instellingen voor advertenties: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

5. wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid in de toekomst te wijzigen. Een actuele versie is altijd hier beschikbaar.

6. vragen en opmerkingen

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens.

ā€